Lukindo Tenga 
Lem Lem 
Logan Wolverine (Nairobi, Kenya)